Klauzula informacyjna RODO

Na podstawie art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuję Pana/Panią, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Usługi psychologiczne Katarzyna Mieszczanin
 2. Kontakt z Administratorem Danych możliwy jest w siedzibie firmy, pod numerem telefonu 695 453 781 lub adresem e-mail: kontakt@katarzyna-mieszczanin.pl. Informuję, iż:
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu wykonywania Umowy o wykonanie Usług Księgowych.
  • Pani/Pana dane osobowe, znajdujące się w dobrowolnie dostarczonych przez Panią/Pana dokumentach, przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu wykonywania powierzonego zlecenia,
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora danych osobowych do ich przetwarzania oraz organy administracji publicznej celem realizacji zadań wynikających z Umowy Powierzenia. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu upływu terminu według wymogów odrębnych Ustaw (Podatkowych, Ubezpieczeń Społecznych)
 4. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Prawo do wnisienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych, do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie (Art. 15, 16, 17)
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do zawarcia umowy o wykonanie usług. Konsekwencją nie podania Pani/PAna danych osobowych będzie brak możliwości jej wykonania.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu).
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Podpisz

Klauzula została podpisana - dziękujemy.